Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon

Fisa tehnica Inalbitor cu percarbonat de sodiu

Created: Tuesday, 14 April 2015 Last Updated: Sunday, 19 April 2015 Written by irina

1.       Identificarea substanţei/ amestecului şi a societăţii/ întreprinderii

 

1.1.    Element de identificare a produsului

 

Denumirea comercială

:

Inalbitor cu percarbonat de sodiu

 

[D:Prüfung SAP_EHS_1011_005_MIXT_PUR ?=? N02.00000001]

 

 

D:Substance number

Denumire substanta

:

PERCARB

Nr. CAS

:

 

Nr.CE

:

 

D:REACH-Reg-Nr NUM:REACH_REG

 

 

 

[D:Other means of identification]

 

1.2.    Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

 

Utilizarea substanţei/amestecului

:

agent de indepartare a petelor pe baza de oxigen activ 

 

Restricţii recomandate în timpul utilizării

:

In acest moment nu avem inca informatii privind restrictiile de utilizare. Toate aceste informatii vor fi incluse in fisa tehnica de securitate imediat ce vor fi disponibile.

 

 

1.3.    Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

 

 

Societatea

:

S.C. Ecoera Plan S.R.L.

 

Telefon

:

0720.530.224

 

 

 

 

Adresa electronică (e-mail)

:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

1.4.    Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

 

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

:

+40 720.530.224

 

 

 

2.      Identificarea pericolelor

 

2.1.    Clasificarea substanţei sau a amestecului

 

 

DSD/DPD + CLP Classà soll in 2.1 gezeigt werden, wenn ZZ00-480 gepflegt ist:

BIF001 sagt, dass CLP Class nur ausgegeben werden, wenn die Phrase ZZ00-480 gepflegt ist; in allen anderen Fällen wird die Ausgabe unterdrückt.

 

 

CLP Classification Anfang

Clasificare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC:

Clasa de pericol: Lezarea grava/iritarea ochilor

Categoria de pericol: Categoria 1

Fraze de pericol: H318

 

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificare conformă cu Directivele UE 67/548/CEE sau 1999/45/CE:

Clasificare: Iritant (Xi)

Fraze de risc: R36/R38

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

 

 

 

 

Cele mai importante efecte adverse

Sănătatea oamenilor

:

Pentru informatii toxicologice, consultati capitolul 11.

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

 

Risc chimic şi fizic

:

Pentru informatii privind proprietatilr fizico-chimice, consultati capitolul 9

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

 

 

Efecte potenţiale asupra mediu

:

Pentru informatii referitoare la actiunea asupra mediului, consultati capitolul 12

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

 

 

 

DSD/DPD Classà soll in 2.1 gezeigt werden, wenn ZZ00-479 oder nichts gepflegt ist:

DSD/DPD Classà soll in 2.1 gezeigt werden, wenn ZZ00-481 gepflegt ist:

 

 

 

2.2.    Elemente pentru etichetă

 

CLP Labelling à soll in 2.2 gezeigt werden, wenn ZZ00-480 gepflegt ist:

 

 

CLP Label Anfang

 

 

Etichetare in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC

 

Simboluri de pericol

:

 

 

 

 

 

 

Cuvânt de avertizare

:

Pericol

 

Fraze de pericol

:

H319:                      provoaca o iritare grava a ochilor

H315:                     provoaca iritarea pielii

H302                     Nociv în caz de înghiţire.

H318                     Provoacă leziuni oculare grave.

 

 

 

Fraze de precauţie

 

 

 

 

 

 

Prevenire

 

:

P220                     A se păstra/depozita departe de îmbrăcăminte/materiale combustibile.

P280                     Purtaţi mănuşi de protecţie/ îmbrăcăminte de protecţie/ echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.

 

Răspuns

 

:

P305 + P351 + P338      ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

P370 + P378         În caz de incendiu: Se va folosi apă pentru stingere.

 

Depozitare

 

:

P401                      A se depozita intr-un loc uscat, la temperaturi care nu depasesc 40 °C

2.3.    Alte pericole

 

 

Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

 

 

 

 

3.       Compoziţie/ informaţii privind componenţii

 

 

 

 

 

3.1.    Substanţe

 

Denumire chimică

 

Date de identificare

 

Continut (%)

 

Percarbonat de sodiu

 

CAS 15630-89-4

EC 239-707-6

 

MIN  35%

 

 

Bicarbonat de sodiu

 

 

 

CAS 144-55-8       

 EC 205-633-8

 

MIN 35%

SODA CALCINATA

CAS 497-19-8

EC 207-838-8

MAX 30%

4.       Măsuri de prim ajutor

4.1     Descrierea măsurilor de prim ajutor

 

Indicaţii generale

:

În caz de respiraţie neregulată sau de stop respiratoriu se va aplica respiraţie artificială. Nu se va face resuscitare tip gura-la-gura. Nu se va administra nimic pe cale orala unui accidentat care si-a pierdut cunostinta sau are convulsii.Se vor scoate imediat toate hainele contaminate. Se va consulta un imediat un medic.

 

Dacă se inhalează

:

Se va avea grija ca persoana să aibă aer proaspăt.Daca apar manifestari neplacute solicitati un consult medical.

 

În caz de contact cu pielea

:

Se va spala imediat cu foarte multă apă.Dacă iritatia persistă se va chema un medic.

 

În caz de contact cu ochii

:

Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puţin 10 minute.Se va proteja ochiul intact.Se va chema de urgenţă medicul.

 

Dacă este ingerat

:

Se va curăţa gura cu apă si se va bea apoi multă apă.NU se va induce stare de vomă.Se va chema de urgenţă medicul.

 

 

 

 

4.2     Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

 

[Simptome]

[:]

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

 

 

[Efecte]

[:]

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

 

 

 

4.3     Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

 

[Tratament]

[:]

Se va trata simptomatologic.

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

 

 

 

5.       Măsuri de combatere a incendiilor

5.1.    Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere corespunzătoare

:

Apă sub forma de spray sau vapori

 

 

[Mijloace de stingere necorespunzătoare]

:

Nu există informaţii disponibile.

 

5.2.    Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

 

 

Nu există informaţii disponibile.

 

Mijloace de stingere corespunzătoare

:

Apă sub forma de spray sau vapori

 

 

[Mijloace de stingere necorespunzătoare]

:

Nu există informaţii disponibile.

 6. Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta: Precautii obisnuite in folosirea chimicalelor.

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator:  Nu se va deversa in apele de suprafata sau in sistemul de canalizare.

6.3 Metode si material pentru izoalrea incendiilor si pentru curatenie: Se va aduna mecanic si se va transfera in containere etichetate corespunzator.

6.4 Trimiteri catre alte sectiuni: Pentru protectia individuala a se vedea paragraful 8.

7. Manipularea si depozitarea

7.1 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate: Nu va fi lasat niciodata sa intre in contact cu apa in timpul manipularii sau depozitarii. Se va proteja de orice contaminare. Se va folosi numai echipament curat.

Masuri de igiena: Se vor dezbraca imediat hainele si incaltamintea contaminate. Se va evita contactul cu pielea, ochii, imbracamintea. Se vor spala mainile inainte de pauze si la sfarsitul programului de lucru. A se pastra departe de hrana, bauturi si hrana pentru animale. Fumatul, mancatul si bautul sunt interzise in spatiul de utilizare.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Cerinţe pentru spaţiile de depozitare şi containere

:

A se pastra in ambalajul original

A se pastra ambalajul inchis

 

Se va feri departe de lumina directă a soarelui.

 

 Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi a exploziei: A se pastra departe de materiale combustibile. Rsic de explozie a recipientilor inchisi daca sunt intens incalziti.

8.      Controale ale expunerii/ protecţia personală

 

8.1.    Parametri de control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte valori limita de expunere

 

 

 

 

Informatii suplimentare

:

Limita generala de expunere la praf:

Fractie alveolara (A) :   10 mg/m3

Fractie inhalabila (E):   3 mg/m3

Lista AGW si BAT 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

8.2.    Controale ale expunerii

 Echipamentul individual de protecţie

 

 

 

 

 

   

 

 Protecţia mâinilor: Sfat: material potrivit pentru manusi: PVC, cauciuc

Protectia ochilor. Sfat: Ochalri de protectie in cazul formarii de praf.


9.       Proprietăţile fizice şi chimice

9.1.    Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

[Formă]

[:]

pulbere

 

 

[Culoare]

[:]

alb

 

 

 [Miros]

[:]

 

inodor

 

 

 

 [pH] (1g/l H2O)

[:]

 

10 - 11

 

 

 

             

 

 

 

 

punctul de topire/intervalul de temperatură de topire

:

 

nedeterminat

 

 

 

 

 

 

Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere

:

nu se aplică

 

 

 

 

Punctul de aprindere

:

 

nu se aplică

 

 

 

 

[Limită superioară de explozie]

[:]

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs.

 

[Limită inferioară de explozie]

 

[:]

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs.

 

Presiunea de vapori

:

 

 

 

nu se aplică

 

 

[Densitatea de vapori relativă]

[:]

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs.

 

 

 

 

 

 

 

Solubilitate în apă:

:

solubil

solubils

 

 

 

 

 

[Coeficientul de partiţie: n-octanol/apă]

[:]

In acest moment furnizorii nostri nu ne-au oferit informatii suplimentare referitoare la acest produs.

 

 

 

9.2     Alte informaţii

 

 

 

Nu există informaţii disponibile.

 

 

 

 

 

 

10.     Stabilitate şi reactivitate

10.1.  Reactivitate. Sfat: Nu eista informatii disponibile.


10.2.  Stabilitate chimică

Sfat

:

Produsul nu se descompune dacă este depozitat şi folosit conform normelor.

Nu sunt disponibile alte informatii suplimentare

 

10.3.  Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu există informaţii disponibile.

 

 

 

 

 

10.4.  Condiţii de evitat

Condiţii de evitat

:

Se va evita umiditatea.

Se vor evita temperaturi ce depăşesc 60 °C, lumina directă a soarelui precum şi contactul cu surse de căldură.

 

 

 

 

 

 

10.5.  Materiale incompatibile

Materiale de evitat

:

acizi

substante alcaline

materiale inflamabile

 

 

 

11.    Informaţii toxicologice

 

11.1.  Informaţii privind efectele toxicologice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acute toxicity of the hazardous ingredients:

 

Sodium Percarbonate, CAS-Nr.: 15630-89-4

LD50 (oral, rat): 1075 mg/kg (literature value)

LC50 (inhalative, rat, 4h): >4,58 mg/L (literature value)

Sodium Carbonate; CAS-Nr.: 497-19-8

LD50 (oral, rat): > 2000 mg/kg (literature value)

LD50 (dermal, rabbit): > 2000 mg/kg (literature value)

LC50 (inhalative, rat, 2h): 2,3 mg/L

 

Iritatie:

 

Iritatia ochilor si a pielii poate fi posibila, cat si a sistemului respirator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.    Informaţii ecologice

 

12.1.  Toxicitate

Sodium Percarbonate; CAS-Nr.:

Nu exista informatii disponibile.

Sodium Carbonate; CAS-Nr.: 497-19-8

Fish mortality: Lepomis macrochirus/LC50 (96h): 300 mg/L

Aquatic Invertebrates. Daphnia magna/EC50(48h): 265 mg/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.  Persistenţă şi degradabilitate

Nu exista informatii disponibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.  Potenţial de bioacumulare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaţii

:

Nu se bioacumulează.

 

 

 

 

 

 

 

12.4.   Mobilitate în sol

 

Nu exista informatii disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.  Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

 

Nu exista informatii disponibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6.  Alte efecte adverse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu exista informatii disponibile

 

 

 

 

13.       Consideraţii privind eliminarea

13.1.  Metode de tratare a deşeurilor

Produs

:

. Este necesară o leiminare specială conform cu reglementările locale.

 

 

 

 Ambalaje contaminate

:

Ambalajele pot fi refolosite sau eliminate dupa folosire. Consultatu autoritatiele locale

 

 

 

 

 

 

 

14.     Informaţii referitoare la transport

 

Produsul nu este clasificat ca produs periculos in sensul reglementarilor de transport.

 

Marine pollutant Realstoff

 

 

 

15.       Alte informaţii

BIF004 sagt, dass CLP Classification nur ausgegeben wird, wenn die Phrase Z00-481 gepflegt ist; in allen anderen Fällen wird die Ausgabe unterdrückt.

R phrase output: number of loops according to chapter 3

 

 

 

 

  Text format din fraze R ce se referă la subtitlurile 2 şi 3.


R36/38

Iritant pentru ochi şi pentru piele.

 

R phrase output: number of loops according to chapter 2

 

 

 

 

 

 

Textul complet al frazelor H referit în secţiunile 2 şi 3.

H-statement output: number of loops according to chapter 3

 

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

 

R phrase output: number of loops according to chapter 2

 

 

 

 

 

 

     Informaţii suplimentare

 

 

 

Alte informaţii

:

Informatiile continute in aceasta Fisa de Tehnica de Securitate au fost stabilite pe baza cunostintelor noastre si informatiilor disponibile din momentul publicarii acestui document. Aceste informaţii sunt date cu scop informativ pentru a permite manipularea,fabricarea, depozitarea, transportul, distribuţia, utilizarea si eliminarea în condiţii corespunzătoare de securitate şi de aceea nu pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de garanţie. Informaţiile se refera numai la produsul specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se găseşte în combinaţie cu orice alt produs sau în orice proces de fabricaţie fără specificaţie expresă.

 

 

 

     
 

 

 

 

     
Hits: 958